شهر داروخانه آدرس
رامسر صفاسرا میدان امام خمینی – خیابان مطهری
رامسر سینا میدان امام خمینی – خیابان مطهری
تنکابن دکتر صالحی خیابان امام خمینی بین شیرودی ومروتی
تنکابن دکتر هانیه حسین پور مابین پل چشمه کیله و میدان امام خمینی – جنب بازار شیطان