شهر داروخانه آدرس
رامسر صفاسرا میدان امام خمینی – خیابان مطهری