پیشگیری از عفونت‌های تنفسی

پیشگیری بسیار موثر از انواع عفونتهای تنفسی (به ویژه کرونا) زیرا محل ورود و تکثیر اولیه ویروس ها در بدن حفره بینی است