کاهش عوارض تنفسی

کاهش عوارض شغل های مضر برای تنفس همچون نانوایی، آرایشگری، کشاورزی، صنایع دارای ذرات معلق و …